Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1183/152/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 28.04.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie: częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/904/2010 z dnia 27.04.2010 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok.

§1

Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 255 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 255 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 255 000
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 255 000

§2

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 255 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000
rozdz. 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 30 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 125 000
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 25 000
§ 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 25 000
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 000
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000
dział 801 Oświata i wychowanie 70 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 70 000
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 000
dział 852 Pomoc społeczna 30 000
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000

§3

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 255 000 zł

dział 750 Administracja publiczna 255 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 255 000
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000

§4

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 255 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 255 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 255 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.04.28
Data udostępnienia: 2010.06.14 19:57:29
Liczba odwiedzin strony: 563 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 16:45:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów