Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1127/96/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 31.03.2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie: częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/880/2010 z dnia 30.03.2010 r., wprowadzić następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok.

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 166 200 zł.

dział 600 Transport i łączność 32 200
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 32 200
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 32 200
dział 750 Administracja publiczna 28 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 000
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32 000
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 32 000
§ 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 32 000
dział 758 Różne rozliczenia 74 000
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 74 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 74 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 166 200 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 47 100
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 47 100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 100
rozdz. 80110 Gimnazja 19 100
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 500
§ 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400
dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 100 000
rozdz. 92595 Pozostała działalność 100 000
§ 4430 Różne opłaty i składki 100 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.31
Data udostępnienia: 2010.04.14 18:15:11
Liczba odwiedzin strony: 538 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:29:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów