Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1092/61/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 1.03.2010 w sprawie prowadzenia działań w zakresie informacji i promocji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 8-9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Prowadzenie działań w zakresie informacji i promocji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z art. 8-9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz aktualnymi "Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" wydanymi przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dostępnymi na stronie internetowej www.efs.silesia-region.pl.

§2

Zasady prowadzenia działań w zakresie informacji i promocji określone w niniejszym zarządzeniu dotyczą następujących projektów:

 1. "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA";
 2. "Akademia Umiejętności dla gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy";
 3. "Kompetentni w administracji - wdrażanie usprawnień w funkcjonowaniu i rozwój kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Mikołowskiego".

§3

Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej PO KL 2007-2013, a w szczególności:

 1. korespondencja prowadzona w sprawach projektów z wykonawcami, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL 2007÷2013;
 2. dokumenty związane z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, a zwłaszcza ogłoszenia (jeśli istnieje techniczna możliwość wprowadzenia elementów informacji i promocji), SIWZ i umowy;
 3. umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektów lub opisy stanowisk takich pracowników;
 4. materiały konferencyjne, szkoleniowe, materiały multimedialne, zaproszenia, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, broszury i ulotki;
 5. materiały prasowe;
 6. strony internetowe zawierające informacje o projektach realizowanych w ramach PO KL 2007÷2013;
 7. oznaczenia różnego rodzaju urządzeń, sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektów;
 8. pomieszczenia, w których realizowane są projekty;
 9. wszystkie pozostałe instrumenty stosowane przy realizacji projektów, dla których nie określono specyficznych wymagań, sporządzane przy realizacji ww. zadań winny zawierać obowiązkowo następujący zestaw znaków graficznych oraz odpowiednie opisy:
  • wariant pełnokolorowy oznaczony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  • wariant jednokolorowy, oznaczony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym powinien być stosowany wtedy, gdy wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych,

  Powyższy zestaw znaków graficznych oraz opisy powinny zostać zamieszczone w stopce dokumentu.

§4

W przypadku tablic informacyjnych i pamiątkowych, reklamowych, billboardów, plakatów i innych nośników typu out-door należy dodatkowo zamieścić hasło promocyjne programu "Człowiek - najlepsza inwestycja".

§5

 1. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom / kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mikołów oraz jednostek i zakładów budżetowych.
 2. Zobowiązuję naczelników / kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mikołów oraz jednostek i zakładów budżetowych do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1092/61/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1092/61/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (52 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.01
Data udostępnienia: 2010.03.29 20:21:35
Liczba odwiedzin strony: 685 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 13:46:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów