Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1091/60/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 1.03.2010 w sprawie ustanowienia procedur przechowywania dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 90 ust. 1a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustanawiam procedury przechowywania dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013.

§2

 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta do zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL 2007-2013), zwanych dalej projektami, zgodnie z przepisami Instytucji Pośredniczącej zawartymi w podpisanych przez gminę Mikołów umowach o dofinansowanie, do dnia 31 grudnia 2020 r., a w przypadku zmiany tego terminu przez Instytucję Pośredniczącą - do terminu przez nią wskazanego.
 2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
  1. dokumenty związane z personelem zarządzającym, np.:
   1. umowa zlecenie / o dzieło;
   2. rachunki;
   3. polecenia służbowe;
   4. oświadczenia o zachowaniu tajemnicy;
   5. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
   6. rozliczenia osób zatrudnionych w projekcie (karty pracy),
  2. dokumenty związane z promocją i informacją, np.:
   1. materiały promocyjne;
   2. ulotki, plakaty;
   3. artykuły, ogłoszenia prasowe,
  3. dokumenty związane z ewaluacją i monitoringiem, np.:
   1. ankiety, kwestionariusze osobowe;
   2. notatki, raporty,
  4. dokumenty związane z rekrutacją uczestników, np.:
   1. ankiety zgłaszające, kwalifikujące;
   2. deklaracje uczestnictwa w projekcie;
   3. oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,
  5. dokumenty związane ze szkoleniami, dodatkowymi zajęciami, np.:
   1. harmonogramy, dzienniki zajęć;
   2. listy obecności,
  6. umowy z wykładowcami, trenerami, prowadzącymi zajęcia;
  7. umowy, korespondencja z wykonawcami (usługi zlecone) oraz Instytucją Pośredniczącą - Samorządem Województwa Śląskiego;
  8. wszelkie dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu oraz jako załączniki do umowy o dofinansowanie projektu;
  9. protokoły zdawczo-odbiorcze;
  10. umowy z wykonawcami robót;
  11. dokumenty finansowe np.: faktury, rachunki, przelewy.
 3. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta do poinformowania naczelników / kierowników wymienionych w §3 o zmianie terminu, o którym mowa w §2 ust. 1.

§3

 1. Na czas realizacji projektów dokumenty, o których mowa w §2 ust. 2 pkt. 1-11, będą przechowywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Mikołów oraz w jednostkach i zakładach budżetowych odpowiedzialnych za wdrożenie projektów.
 2. Po zakończeniu realizacji każdego z projektów zobowiązuje się naczelników / kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mikołów oraz jednostek i zakładów budżetowych do spowodowania przekazywania dokumentów określonych w §2 ust. 2 pkt. 1-11 przez podległych pracowników do Wydziału Rozwoju Miasta.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.01
Data udostępnienia: 2010.03.29 20:21:39
Liczba odwiedzin strony: 559 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:30:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów