Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1078/47/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 19.02.2010 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      89 300 89 300
dział 758 Różne rozliczenia 89 300  
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 89 300  
    I. Wydatki bieżące, w tym: 89 300  
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 89 300  
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 300  
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   15 000
rozdz. 01095 Pozostała działalność   15 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   15 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   15 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   15 000
    Rada Sołecka - Borowa Wieś 10 000
Rada Sołecka - Bujaków 5 000
   
dział 630 Turystyka   17 000
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   17 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   17 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   17 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   17 000
    Rada Sołecka - Borowa Wieś 6 000
Rada Sołecka - Bujaków 9 000
Rada Sołecka - Paniowy 2 000
   
dział 750 Administracja publiczna   33 400
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   29 900
    I. Wydatki bieżące, w tym:   29 900
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   29 900
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   29 900
    Rada Sołecka - Paniowy 10 400
Rada Sołecka - Borowa Wieś 2 700
Rada Sołecka - Bujaków 6 300
Rada Sołecka - Śmiłowice 9 800
   
rozdz. 75095 Pozostała działalność   3 500
    I. Wydatki bieżące, w tym:   3 500
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   3 500
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   3 500
    Rada Sołecka - Paniowy 2 500
Rada Sołecka - Śmiłowice 1 000
   
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   2 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   2 000
    I. Wydatki bieżące, w tym:   2 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   2 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   2 000
    Rada Sołecka - Bujaków 2 000    
dział 801 Oświata i wychowanie   12 400
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   4 800
    I. Wydatki bieżące, w tym:   4 800
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   4 800
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   4 800
    Rada Sołecka - Paniowy 1 000
Rada Sołecka - Borowa Wieś 2 000
Rada Sołecka - Bujaków 1 800
   
rozdz. 80104 Przedszkola   7 600
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   7 600
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   7 600
    Rada Sołecka - Borowa Wieś 6 000
Rada Sołecka - Bujaków 1 600
   
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   2 500
rozdz. 92195 Pozostała działalność   2 500
    I. Wydatki bieżące, w tym:   2 500
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   2 500
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   2 500
    Rada Sołecka - Paniowy 2 500    
dział 926 Kultura fizyczna i sport   7 000
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej   1 500
    I. Wydatki bieżące   1 500
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   1 500
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   1 500
    Rada Sołecka - Paniowy 1 500    
rozdz. 92695 Pozostała działalność   5 500
    I. Wydatki bieżące   5 500
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   5 500
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   5 500
    Rada Sołecka - Borowa Wieś 2 500
Rada Sołecka - Bujaków 2 000
Rada Sołecka - Śmiłowice 1 000
   

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.02.19
Data udostępnienia: 2010.03.19 19:54:49
Liczba odwiedzin strony: 575 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:30:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów