Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1051/20/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 27.01.2010 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/825/2010 z dnia 26.01.2010 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 28 000 000,00 zł.

dział 600 Transport i łączność 1 200 000,00
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1 050 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych 1 050 000,00
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 679 117,66
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 800 000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 379 117,65
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 379 117,65
dział 757 Obsługa długu publicznego 16 000 000,00
rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 16 000 000,00
§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 16 000 000,00
dział 801 Oświata i wychowanie 6 550 882,35
rozdz. 80104 Przedszkola 6 550 882,35
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 550 882,35
dział 926 Kultura fizyczna i sport 2 570 000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 2 570 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 570 000,00

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.01.27
Data udostępnienia: 2010.03.01 17:21:57
Liczba odwiedzin strony: 579 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:31:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów