Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1024/374/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 28.12.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      35 738 35 738
dział 600 Transport i łączność 20 000 20 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   20 000
    1.Wydatki bieżące   20 000
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 20 000  
    1.Wydatki bieżące 20 000  
dział 801 Oświata i wychowanie 4 135 4 135
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 113 30
    w tym wynagrodzenia i pochodne 83  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach    
    1.Wydatki bieżące 26 168
    w tym wynagrodzenia i pochodne   168
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 920  
    1.Wydatki bieżące 1 920  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 530 2 030
    1.Wydatki bieżące 530 2 030
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   420
    1.Wydatki bieżące   420
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 59  
    1.Wydatki bieżące 59  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 59  
dział 852 Pomoc społeczna 13 090 13 090
rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 6 900  
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   3 000
    1.Wydatki bieżące   3 000
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 300 10 090
    1.Wydatki bieżące 5 300 10 090
    w tym wynagrodzenia i pochodne 5 300  
rozdz. 85295 Pozostała działalność 890  
    1.Wydatki bieżące 890  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      39 225 39 225
dział 600 Transport i łączność 20 000 20 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   20 000
§ 4270 Zakup usług remontowych   20 000
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 20 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych 20 000  
dział 750 Administracja publiczna 2 000 2 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000 2 000
§ 4260 Zakup energii 2 000  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   2 000
dział 801 Oświata i wychowanie 4 135 4 135
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 113 30
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 83  
§ 4270 Zakup usług remontowych 30  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   30
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach    
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   146
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   2
§ 4260 Zakup energii 26  
rozdz. 80104 Przedszkola 1 487 1 487
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 487
§ 4260 Zakup energii 103  
§ 4270 Zakup usług remontowych 788  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 115  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 360  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 23  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 58  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40  
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 920  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 920  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 530 2 030
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 030
§ 4300 Zakup usług pozostałych 360  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 50  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 120  
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   420
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   420
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 59  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 37  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22  
dział 852 Pomoc społeczna 13 090 13 090
rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej 6 900  
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 900  
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   3 000
§ 3110 Świadczenia społeczne   3 000
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 300 10 090
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 5 300  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 000
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   340
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   7 750
rozdz. 85295 Pozostała działalność 890  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 890  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.28
Data udostępnienia: 2010.01.14 20:58:35
Liczba odwiedzin strony: 505 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 22:09:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów