Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1012/362/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 17.12.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      123 249 123 249
dział 801 Oświata i wychowanie 123 179 123 179
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 37 858 8 762
    1.Wydatki bieżące 37 858 8 762
    w tym wynagrodzenia i pochodne 11 018  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach    
    1.Wydatki bieżące 11 516 4 023
    w tym wynagrodzenia i pochodne   1 235
rozdz. 80104 Przedszkola 25 411 42 414
    1.Wydatki bieżące 25 411 42 414
    w tym wynagrodzenia i pochodne   22 494
rozdz. 80110 Gimnazja 6 217 17 457
    w tym wynagrodzenia i pochodne   15 620
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 221 22 022
    1.Wydatki bieżące 221 22 022
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 9 032 16 903
    1.Wydatki bieżące 9 032 16 903
    w tym wynagrodzenia i pochodne 5 412  
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 924  
    1.Wydatki bieżące 8 924  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 3 322 11 668
    1.Wydatki bieżące 3 322 11 668
    w tym wynagrodzenia i pochodne   2 117
rozdz. 80195 Pozostała działalność 20 748  
    1.Wydatki bieżące 20 748  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      137 829 137 829
dział 750 Administracja publiczna 14 580 14 580
rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 14 580 14 580
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   14 580
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 580  
dział 801 Oświata i wychowanie 123 179 123 179
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 37 858 8 762
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 181  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 8 028  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 305  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 685  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8 659
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   103
§ 4260 Zakup energii 9 967  
§ 4270 Zakup usług remontowych 1 638  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 698  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 111  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 149  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 144  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 550  
§ 4430 Różne opłaty i składki 711  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 792  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 899  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach    
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 158  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   1 125
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   170
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 60  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 344  
§ 4260 Zakup energii 7 322  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 18  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 259  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 555  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   2 728
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100  
rozdz. 80104 Przedszkola 25 411 42 414
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 807  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   20 479
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 343
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 328  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 253
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   13 300
§ 4260 Zakup energii 11 517  
§ 4270 Zakup usług remontowych   39
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 980  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 976  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 505  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 248  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 958  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 67  
§ 4430 Różne opłaty i składki 420  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 206  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 840  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 409  
rozdz. 80110 Gimnazja 6 217 17 457
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 166  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   16 820
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   280
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 480  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   357
§ 4260 Zakup energii 1 029  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 840  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 500  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 35  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 177  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 500  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 490  
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 221 22 022
§ 4300 Zakup usług pozostałych   22 022
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 221  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 9 032 16 903
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   3 620
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 648  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 533  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 851  
§ 4260 Zakup energii   290
§ 4270 Zakup usług remontowych   11 730
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1 000
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   263
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 924  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 820  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 104  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 3 322 11 668
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 304  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   3 185
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 974  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 950
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 044  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   6 533
rozdz. 80195 Pozostała działalność 20 748  
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22 748  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.17
Data udostępnienia: 2010.01.06 17:00:31
Liczba odwiedzin strony: 541 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:00:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów