Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 991/341/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 7.12.2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      55 554 55 554
dział 801 Oświata i wychowanie 51 704 51 704
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 8 389 2 319
    1.Wydatki bieżące 8 389 2 319
    w tym wynagrodzenia i pochodne 3 070  
rozdz. 80104 Przedszkola 764 14 514
rozdz. 80110 Gimnazja 22 848 29 759
    1.Wydatki bieżące 22 848 29 759
    w tym wynagrodzenia i pochodne   8 049
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 750  
    1.Wydatki bieżące 10 750  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 7 531 5 112
    1.Wydatki bieżące 7 531 5 112
    w tym wynagrodzenia i pochodne 4 979  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 422  
    1.Wydatki bieżące 1 422  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 850 3 850
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 3 850 3 850
    1.Wydatki bieżące 3 850 3 850
    w tym wynagrodzenia i pochodne 3 850  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      55 554 55 554
dział 801 Oświata i wychowanie 51 704 51 704
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 8 389 2 319
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 070  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300  
§ 4260 Zakup energii 3 000  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 386  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 119
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 333  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   200
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300  
rozdz. 80104 Przedszkola 764 14 514
§ 4040 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 597  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 400
§ 4260 Zakup energii   6 836
§ 4270 Zakup usług remontowych   5 093
§ 4300 Zakup usług pozostałych   985
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 167  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   200
rozdz. 80110 Gimnazja 22 848 29 759
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 164  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   6 900
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   549
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 687  
§ 4260 Zakup energii 1 400  
§ 4270 Zakup usług remontowych   10 562
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 079  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   9 376
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 112  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 390  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 430  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 250  
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 628  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 772
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 550  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 58  
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 750  
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 750  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 7 531 5 112
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 803  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 728  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 917
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   635
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   2 560
rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 422  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 422  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 850 3 850
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 3 850 3 850
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 655  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 867  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 33  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   3 850

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.07
Data udostępnienia: 2009.12.30 17:42:30
Liczba odwiedzin strony: 569 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:07:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów