Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 990/340/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 7.12.2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      10 108 10 108
dział 851 Ochrona zdrowia 1 080 1 080
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 080 1 080
    1.Wydatki bieżące 1 080 1 080
    w tym wynagrodzenia i pochodne   1 000
dział 852 Pomoc społeczna 9 028 9 028
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 278 6 278
    1.Wydatki bieżące 6 278 6 278
    w tym wynagrodzenia i pochodne   5 870
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 750 2 750
    1.Wydatki bieżące 2 750 2 750
    w tym wynagrodzenia i pochodne   2 750

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      18 785 18 785
dział 851 Ochrona zdrowia 1 080 1 080
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 080 1 080
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 080  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   80
dział 852 Pomoc społeczna 17 705 17 705
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 278 6 278
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5 870
§ 4140 Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   408
§ 4220 Zakup środków żywności 3 400  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 180  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 179  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 360  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 030  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 59  
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 750 2 750
§ 3110 Świadczenia społeczne 2 750  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 750
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 677 8 677
§ 4140 Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   3 191
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 525
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   300
§ 4430 Różne opłaty i składki 511  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   2 651
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 590  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 705  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 671  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.07
Data udostępnienia: 2009.12.30 07:23:25
Liczba odwiedzin strony: 526 (ostatnie odwiedziny 2024.06.02 11:55:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów