Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 940/290/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 5.11.2009 w sprawie inwentaryzacji rocznej

Na podstawie pisemnego wniosku skarbnika miasta z dnia 26 października 2009 r. i postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej do stosowania zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 277/245/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. oraz art. 26 ustawy o rachunkowości (j.t.: Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1223), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalam zasady i techniki przeprowadzenia inwentaryzacji na rok obrotowy 2009:

  1. w drodze spisu z natury - aktywa pieniężne i papiery wartościowe,
  2. przez potwierdzenie sald - aktywów finansowych na rachunkach bankowych, należności i własnych składników aktywów powierzonych innym kontrahentom,
  3. w drodze weryfikacji - wartości niematerialne i prawne, grunty i środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony, udziały w spółkach kapitałowych, środki pieniężne w drodze, należności sporne i wątpliwe, rozrachunki publicznoprawne, rozliczenia międzyokresowe, fundusze specjalne i środki trwałe w budowie.

§2

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

  • Jerzy Karwot - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej - przewodniczący,
  • Adam Małysz - sekretarz miasta Mikołowa - sekretarz,
  • Barbara Staroń - kierownik Biura Zabezpieczenia Technicznego - członek.

§3

Komisja działa od dnia 9 listopada 2009 do dnia 15 stycznia 2010 r.

§4

Zobowiązuje się skarbnika i przewodniczącego komisji do przeprowadzenia szczegółowego instruktażu członków komisji o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych.

§5

Osoby odpowiedzialne zobowiązuję do odpowiedniego przygotowania dokumentacji i ewidencji.

§6

Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

§7

Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§8

Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§9

Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i skarbnik w czasie instruktażu.

§10

Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością inwentaryzacji powierza się skarbnikowi miasta.

§11

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.05
Data udostępnienia: 2009.11.24 18:29:28
Liczba odwiedzin strony: 742 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 10:55:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów