Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 930/280/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 29.10.2009 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe w 2010 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołanie komisji konkursowej w składzie:

  • Ewelina Stachura - przewodnicząca komisji,
  • Danuta Jasińska-Gdaniec - członek komisji,
  • Zofia Myszor - członek komisji,
  • Barbara Wilkoszyńska - członek komisji,
  • Urszula Wieczorek-Pajonk - członek komisji,
  • Henryk Stencel - członek komisji.

§2

Zadaniem komisji będzie ocena ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2010 r.

§3

Wszyscy członkowie komisji, bezpośrednio po zapoznaniu się z listą oferentów składają oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. Niezłożenie oświadczenia przesądza o wykluczeniu ze składu komisji.

§4

Komisja obraduje w składzie minimum czteroosobowym. Decyzje podejmuje się w głosowaniu jawnym; w przypadku równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego.

§5

Z obrad komisji sporządza się protokół, który przedstawia się burmistrzowi do zatwierdzenia.

§6

Protokół prac komisji jest jawny.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 930/280/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.29
Data udostępnienia: 2009.11.17 23:02:55
Liczba odwiedzin strony: 604 (ostatnie odwiedziny 2024.06.01 10:53:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów