Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 901/251/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2009 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/731/2009 z dnia 29.09.2009 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 480 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 980 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 730 000
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 000
§ 0830 Wpływy z usług 330 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 50 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000
dział 750 Administracja publiczna 100 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 100 000
§ 0920 Pozostałe odsetki 100 000
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400 000
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 300 000
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych 150 000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 000
§ 0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 100 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 480 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 480 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 480 000
§ 4260 Zakup energii 550 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 370 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.30
Data udostępnienia: 2009.10.07 18:05:23
Liczba odwiedzin strony: 590 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 13:30:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów