Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 883/233/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 14.09.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      48 487 48 487
dział 801 Oświata i wychowanie 48 287 48 287
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 37 060 24 560
    1. Wydatki bieżące 37 060 24 560
    w tym wynagrodzenia i pochodne 23 300  
rozdz. 80104 Przedszkola 2 356 14 856
    1. Wydatki bieżące 2 356 14 856
    w tym wynagrodzenia i pochodne 300  
rozdz. 80110 Gimnazja   1 000
    1. Wydatki bieżące   1 000
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 7 871 7 871
    w tym wynagrodzenia i pochodne 5 830  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 1 000  
    1. Wydatki bieżące 1 000  
dział 852 Pomoc społeczna 200 200
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 200 200
    1. Wydatki bieżące 200 200
    w tym wynagrodzenia i pochodne 200  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      48 487 48 487
dział 801 Oświata i wychowanie 48 287 48 287
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 37 060 24 560
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   10 800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 060  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   13 760
rozdz. 80104 Przedszkola 2 356 14 856
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   120
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13 900
§ 4260 Zakup energii 1 240  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   120
§ 4300 Zakup usług pozostałych   216
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 116  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje   500
rozdz. 80110 Gimnazja   1 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   1 000
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 7 871 7 871
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 041  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 041
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 830  
§ 4260 Zakup energii   1 800
§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   850
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje   3 180
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 1 000  
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000  
dział 852 Pomoc społeczna 200 200
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 200 200
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   200

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.14
Data udostępnienia: 2009.09.30 21:04:43
Liczba odwiedzin strony: 500 (ostatnie odwiedziny 2023.09.30 03:55:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów