Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 882/232/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 14.09.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 443 595 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 3 400
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 3 400
      1. Dochody bieżące 3 400
      w tym dotacje 3 400
  dział 801 Oświata i wychowanie 111 350
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 111 350
      1. Dochody bieżące 111 350
      w tym dotacje 111 350
  dział 852 Pomoc społeczna 328 845
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 328 845
      1. Dochody bieżące 328 845
      w tym dotacje 328 845

  Źródło zmniejszenia dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 443 595 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 3 400
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 3 400
      1. Wydatki bieżące 3 400
      w tym wynagrodzenia i pochodne 3 400
  dział 801 Oświata i wychowanie 111 350
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 111 350
      1. Wydatki bieżące 111 350
  dział 852 Pomoc społeczna 328 845
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 328 845
      1. Wydatki bieżące 328 845
      w tym wynagrodzenia i pochodne 13 301

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 1. Zmniejszyć dochody budżetu miasta 443 595 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 3 400
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 3 400
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 400
  dział 801 Oświata i wychowanie 111 350
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 111 350
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 350
  dział 852 Pomoc społeczna 328 845
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 328 845
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 328 845
 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta 443 595 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 3 400
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 3 400
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400
  dział 801 Oświata i wychowanie 111 350
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 111 350
  § 4300 Zakup usług pozostałych 111 350
  dział 852 Pomoc społeczna 328 845
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 328 845
  § 3110 Świadczenia społeczne 314 800
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 564
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 463
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 234
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 040
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 744

§3

Plan po zmianach - dochody 118 524 558,90 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 130 154 352,90 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.14
Data udostępnienia: 2009.09.30 21:04:42
Liczba odwiedzin strony: 526 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 00:25:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów