Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 879/229/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 11.09.2009 w sprawie ustanowienia procedur przechowywania dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 90, ust. 1a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustanawiam procedury przechowywania dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

§2

 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta do zapewnienia przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013), zwanych dalej projektami, zgodnie z przepisami Instytucji Zarządzającej RPO WSL zawartymi w podpisanych przez gminę Mikołów umowach o dofinansowanie, do dnia 31 grudnia 2020 r., a w przypadku zmiany tego terminu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL - do terminu przez nią wskazanego.
 2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
  1. dokumenty związane z procedurą przetargową dotyczącą:
   1. wykonania dokumentacji projektowej;
   2. wykonania studium wykonalności;
   3. wyłonienia wykonawcy projektu;
   4. promocji projektu;
   5. innych zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu;
  2. korespondencja z wykonawcami projektów oraz Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WSL) - Zarządem Województwa Śląskiego;
  3. fiszki projektowe, wstępne studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie projektów;
  4. wszelkie dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu oraz jako załączniki do umowy o dofinansowanie projektu;
  5. protokoły zdawczo-odbiorcze;
  6. kopie dzienników budowy;
  7. umowy z wykonawcami robót;
  8. faktury.
 3. Instytucja Zarządzająca RPO WSL może zmienić termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym na piśmie przed upływem tego terminu.

§3

Zobowiązuje się naczelników / kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mikołów oraz jednostek i zakładów budżetowych do spowodowania przekazywania dokumentów określonych w §2 ust. 2 przez podległych pracowników do Wydziału Rozwoju Miasta, po zakończeniu realizacji każdego z projektów.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.11
Data udostępnienia: 2009.09.25 19:51:05
Liczba odwiedzin strony: 564 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:14:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów