Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 877/227/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 11.09.2009 w sprawie prowadzenia działań w zakresie informacji i promocji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 8-9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Prowadzenie działań w zakresie informacji i promocji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z art. 8-9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.silesia-region.pl.

§2

Zasady prowadzenia działań w zakresie informacji i promocji zgodnie z art. 8-9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej RPO WSL 2007-2013, dotyczą następujących projektów:

 1. realizowanych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:
  1. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie";
  2. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - modernizacja kotłowni Grażyński";
  3. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej";
  4. "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)";
  5. "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego";
  6. "Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki";
 2. realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013:
  1. "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie";
  2. "Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie";
  3. "Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska w Mikołowie";
  4. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap I".

§3

Wszelkie dokumenty związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, a w szczególności:

 1. korespondencja prowadzona w sprawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2007-2013;
 2. dokumenty związane z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, a zwłaszcza ogłoszenia (jeśli istnieje techniczna możliwość wprowadzenia elementów informacji i promocji), SIWZ i umowy;
 3. umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisy stanowisk takich pracowników;
 4. materiały konferencyjne, szkoleniowe, materiały multimedialne, broszury i ulotki;
 5. materiały prasowe;
 6. strony internetowe zawierające informacje o projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013;
 7. oznaczenia różnego rodzaju urządzeń, sprzętu i wyposażenia zakupowego w ramach projektu;
 8. wszystkie pozostałe instrumenty stosowane przy realizacji projektów, dla których nie określono specyficznych wymagań, sporządzane przy realizacji ww. zadań

winny zawierać obowiązkowo następujący zestaw znaków graficznych oraz odpowiednie opisy:

 1. dla projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Format PDF PDF (79 KB)),
 2. dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Format PDF PDF (87 KB)).

Powyższy zestaw znaków graficznych oraz opisy powinny zostać zamieszczone w stopce dokumentu.

§4

W przypadku tablic informacyjnych i pamiątkowych, billboardów, plakatów i innych nośników typu out-door należy dodatkowo zamieścić hasło programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby".

§5

 1. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom / kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mikołów oraz jednostek i zakładów budżetowych.
 2. Zobowiązuję naczelników / kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mikołów oraz jednostek i zakładów budżetowych do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.11
Data udostępnienia: 2009.09.25 19:51:05
Liczba odwiedzin strony: 689 (ostatnie odwiedziny 2024.07.13 05:41:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów