Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 829/179/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 28.07.2009 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Mikołowa wprowadzonego zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 777/127/09 z dnia 12 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

W rozdziale II Obowiązki pracowników dodaje się punkt 13 o brzmieniu "Wszyscy pracownicy zobowiązani są do pisemnego zgłaszania w Biurze Kadr i Archiwum Zakładowym zmian swoich danych personalnych lub utraty posiadanych kwalifikacji, a w szczególności zmian dotyczących:

  1. miejsca zamieszkania,
  2. stanu rodzinnego,
  3. wykształcenia i zawodu,
  4. zmiany nazwiska,
  5. zmiany dowodu osobistego,
  6. danych wykazanych w zgłoszeniu pracownika i członków jego rodziny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia zmiany,
  7. poinformowania płatnika zaliczek na podatek dochodowy poprzez złożenie oświadczenia o zamiarze opodatkowania rocznych dochodów łącznie z małżonkiem, w celu obniżki zaliczek.".

§2

W rozdziale II Obowiązki pracowników dodaje się punkt 14 o brzmieniu "Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów, pracownik jest zobowiązany do wykorzystania go najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.".

§3

Nadaję nową treść rozdziałowi IV. Czas pracy, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§4

W załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mikołowa punkt 13 otrzymuje brzmienie "Na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 25 oC na otwartej przestrzeni i 28 oC w pomieszczeniach biurowych przydziela się napoje chłodzące bez ograniczeń.".

§5

W załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mikołowa:

  1. w tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży obuwia roboczego, okularów korygujących wzrok dodaje się w pozycji 1 i 5 "kamizelka odblaskowa" - okres używania - do zużycia,
  2. w wykazie średnich cen podstawowych rodzajów odzieży i obuwia dodaje się w l.p. 15 nazwa odzieży "kamizelka odblaskowa" cena 15,00 zł.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Załącznik do zarządzenia nr 829/179/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (86 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.28
Data udostępnienia: 2009.07.31 20:24:50
Liczba odwiedzin strony: 603 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:16:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów