Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 774/124/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 10.06.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      18 000 18 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 000 18 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 18 000 18 000
    1. Wydatki bieżące 18 000 18 000
    w tym dotacje   18 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      63 000 63 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 000 45 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 45 000 45 000
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   12 600
§ 4270 Zakup usług remontowych   13 350
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000  
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   19 050
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000  
§ 4530 Podatek od towarów i usług ( VAT) 30 000  
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 000 18 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 18 000 18 000
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   18 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.10
Data udostępnienia: 2009.06.23 20:12:55
Liczba odwiedzin strony: 587 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 11:39:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów