Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 757/107/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 13.05.2009 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/642/2009 z dnia 12.05.2009 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 130 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 24 700
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 700
§ 0970 Wpływy z różnych opłat 24 700
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 000
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 50 000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000
dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska 55 300
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 55 300
§ 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 55 300

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 130 000 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska 130 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 130 000
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 130 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.13
Data udostępnienia: 2009.06.03 20:03:13
Liczba odwiedzin strony: 642 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 11:25:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów