Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 721/71/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.03.2009 w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa oraz kierowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołowa

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458 ) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalam sposób dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miasta Mikołowa oraz kierowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołowa.

§2

Oceny pracownika samorządowego dokonuje na piśmie bezpośredni przełożony, nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

§3

Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz:

 1. dbałości i terminowości w wykonywaniu zadań publicznych,
 2. staranne i należyte wydatkowanie środków publicznych z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli,
 3. przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 4. sumienności, staranności, sprawności i bezstronności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 5. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 6. zachowania tajemnicy ustawowo chronionej,
 7. zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
 8. zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nią,
 9. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 10. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego,
 11. dyscypliny pracy oraz właściwego wykorzystania czasu pracy.

§4

Okresowa ocena kwalifikacyjna pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym zwana dalej "oceną: jest sporządzana na podstawie kryteriów:

 1. obowiązkowych wybranych przez oceniającego z załącznika nr 2, z których oceniający wybiera minimum 3 kryteria,
 2. do wyboru stanowiący załącznik nr 3, z których oceniający wybiera nie więcej niż 5 kryteriów.

Oceniający omawia z ocenianym sposób realizacji wszystkich wybranych do oceny kryteriów.

§5

 1. Oceniający wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.
 2. Oceniający może zmienić termin oceny w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności (dłuższa choroba, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny i inne dłuższe usprawiedliwione nieobecności w pracy).
 3. Wybrane kryteria i informację o terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający wpisuje do arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej stanowiącego załącznik nr 1.
 4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w §2, 3 oraz 5 pkt 1-3 oceniający w ciągu 3 dni roboczych przekazuje arkusz do Biura Kadr i Archiwum Zakładowego, który jest niezwłocznie przekazywany burmistrzowi w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny.
 5. Po zatwierdzeniu przez burmistrza kryteriów oceny, kierownik odpowiedniego referatu odbiera z Biura Kadr i Archiwum Zakładowego dokument i niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.
 6. Nowo przyjętym pracownikom przedstawienia kryteriów oceny, oceniający dokonuje nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia na stanowisku urzędniczym.
 7. W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy, sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym o czym oceniający powiadamia pisemnie ocenianego.
 8. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

§6

W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

§7

Oceniający, w terminie 5 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, przeprowadza z ocenianym rozmowę, podczas której omawia z nim wykonywanie jego obowiązków za okres, w którym podlegał on ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnienie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.

§8

Ocena jest sporządzana na piśmie i polega na wypełnieniu części C, D i E formularza arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej stanowiącego załącznik nr 1.

§9

Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę na piśmie i poucza go o prawie złożenia odwołania do burmistrza w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oceny. Odwołanie rozpatruje burmistrz w ciągu 14 dni od wniesienia odwołania. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi.

§10

W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny, skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

§11

Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie oceniający przekazuje całkowicie wypełniony arkusz oceny kwalifikacyjnej do Biura Kadr i Archiwum Zakładowego, arkusz ten włącza się do akt osobowych ocenianego pracownika.

§12

Kolejne kryteria okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym i kierowniczym stanowisku urzędniczym muszą być mu przedstawione - nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny.

§13

Do ocen okresowych niezakończonych do dnia wejścia w życie zarządzenia mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. (Dz. U. nr 55 poz. 361 z 2007 r.) w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

§14

Za realizację zarządzenia odpowiedzialnymi są bezpośredni przełożeni pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

§15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 721/71/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 721/71/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (22 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 721/71/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (33 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.30
Data udostępnienia: 2009.04.17 21:22:12
Liczba odwiedzin strony: 5274 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 20:27:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów