Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 706/56/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 25.03.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      100 000 100 000
dział 600 Transport i łączność 100 000 100 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 100 000  
    1. Wydatki majątkowe 100 000  
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne   100 000
    1. Wydatki majątkowe   100 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      227 961 227 961
dział 600 Transport i łączność 100 000 100 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 100 000  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne 100 000  
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne   100 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne   100 000
dział 750 Administracja publiczna 3 000 3 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 3 000 3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   3 000
dział 801 Oświata i wychowanie 124 811 124 811
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 33 770 33 770
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 9 000  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 769  
§ 4120 Składki na Fundusz   18 769
§ 4260 Zakup energii 15 001  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   15 000
§ 4480 Podatek od nieruchomości   1
rozdz. 80104 Przedszkola 19 041 19 041
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 100  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 634  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 587  
§ 4260 Zakup energii 15 300  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 320  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   16 800
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   134
§ 4430 Różne opłaty i składki 100  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   2 107
rozdz. 80110 Gimnazja 10 000 10 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 297
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000  
§ 4430 Różne opłaty i składki   200
§ 4480 Podatek od nieruchomości   3
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   4 500
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 000 62 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych   62 000
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 62 000  
dział 852 Pomoc społeczna 150 150
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 150 150
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 150  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   150

§3

Wprowadzić zmiany zapisu w zarządzeniu burmistrza miasta Mikołowa nr 704/054/09 z dnia 18.03.2009 roku w punkcie 2.

 • uchylić zapis:
  1. "Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 150 000 zł.
   dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000
   rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 150 000
   § 4810 Rezerwy 150 000"
 • wprowadzić zapis:
  1. "Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 150 000 zł.
   dział 758 Różne rozliczenia 150 000
   rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowej 150 000
   § 4810 Rezerwy 150 000"

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.25
Data udostępnienia: 2009.04.10 22:34:19
Liczba odwiedzin strony: 569 (ostatnie odwiedziny 2023.11.25 18:59:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów