Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 696/46/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 9.03.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      24 950 24 950
dział 801 Oświata i wychowanie 4 950 4 950
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 950 4 950
    1. Wydatki bieżące 4 950  
    2. Wydatki majątkowe   4 950
dział 852 Pomoc społeczna 20 000 20 000
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   20 000
    1. Wydatki bieżące   20 000
    w tym wynagrodzenia i pochodne   20 000
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 20 000  
    1. Wydatki bieżące 20 000  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 20 000  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      764 950 764 950
dział 801 Oświata i wychowanie 4 950 4 950
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 950 4 950
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 950  
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   4 950
dział 852 Pomoc społeczna 20 000 20 000
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   20 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   16 965
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 619
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   416
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 20 000  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 965  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 619  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 416  
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 740 000  740 000
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 740 000 740 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 740 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   710 000
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   30 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.09
Data udostępnienia: 2009.03.26 20:36:03
Liczba odwiedzin strony: 475 (ostatnie odwiedziny 2022.06.15 01:03:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów