Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 694/44/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 27.02.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 595 626 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 10 450
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 10 450
      1. Dochody bieżące 10 450
      w tym dotacje 10 450
  dział 801 Oświata i wychowanie 111 350
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 111 350
      1. Dochody bieżące 111 350
      w tym dotacje 111 350
  dział 852 Pomoc społeczna 473 826
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 393 164
      1. Dochody bieżące 393 164
      w tym dotacje 393 164
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 000
      1. Dochody bieżące 3 000
      w tym dotacje 3 000
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48 843
      1. Dochody bieżące 48 843
      w tym dotacje 48 843
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 819
      1. Dochody bieżące 28 819
      w tym dotacje 28 819

  Źródło zmniejszenia dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie informacji wojewody śląskiego o kwotach ograniczenia dotacji celowych wynikających z podziału kwoty określonych w ustawie budżetowej na rok 2009.

 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 595 626 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 10 450
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 10 450
      1. Wydatki bieżące 10 450
      w tym wynagrodzenia i pochodne 10 450
  dział 801 Oświata i wychowanie 111 350
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 111 350
      1. Wydatki bieżące 111 350
  dział 852 Pomoc społeczna 473 826
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 393 164
      1. Wydatki bieżące 393 164
      w tym wynagrodzenia i pochodne 10 826
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 000
      1. Wydatki bieżące 3 000
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48 843
      1. Wydatki bieżące 48 843
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 819
      1. Wydatki bieżące 28 819
      w tym wynagrodzenia i pochodne 28 819

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 1. Zmniejszyć dochody budżetu miasta 595 626 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 10 450
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 10 450
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 450
  dział 801 Oświata i wychowanie 111 350
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 111 350
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 111 350
  dział 852 Pomoc społeczna 473 826
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 393 164
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 393 164
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 000
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 000
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48 843
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 939
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 27 904
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 819
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 28 819
 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta 595 626 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 10 450
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 10 450
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 870
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 392
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 188
  dział 801 Oświata i wychowanie 111 350
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 111 350
  § 4300 Zakup usług pozostałych 111 350
  dział 852 Pomoc społeczna 473 826
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 393 164
  § 3110 Świadczenia społeczne 381 713
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 090
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 095
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 174
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 467
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 625
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 000
  § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 000
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48 843
  § 3110 Świadczenia społeczne 48 843
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 819
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 446
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 774
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 599

§3

Plan po zmianach - dochody 107 211 723,00 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 114 182 973,00 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.27
Data udostępnienia: 2009.03.19 19:54:28
Liczba odwiedzin strony: 651 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:58:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów