Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 691/41/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 26.02.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      37 788 37 788
dział 801 Oświata i wychowanie 37 688 37 688
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 32 460 36 688
    1. Wydatki bieżące 32 460 36 688
    w tym wynagrodzenia i pochodne   4 228
rozdz. 80195 Pozostała działalność 5 228 1 000
    1. Wydatki bieżące 5 228 1 000
    w tym wynagrodzenia i pochodne 4 228  
dział 852 Pomoc społeczna 100 100
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100 100
    1. Wydatki bieżące 100 100
    w tym dotacje 100  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      80 307 80 307
dział 801 Oświata i wychowanie 79 454 79 454
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 32 460 36 688
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   26 460
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 460  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   542
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 600
§ 4260 Zakup energii 8 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   8 000
rozdz. 80104 Przedszkola 25 565 25 565
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   15 715
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 715  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 400  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   15 715
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 715  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 400  
§ 4260 Zakup energii 9 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   9 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   250
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   600
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200  
rozdz. 80110 Gimnazja 16 201 16 201
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   12 701
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 701  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 3 500  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   3 500
rozdz. 80195 Pozostała działalność 5 228 1 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 542  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 86  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   1 000
dział 852 Pomoc społeczna 100 100
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100 100
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 100  
§ 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości   100
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 753 753
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 753 753
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   753
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 753  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.26
Data udostępnienia: 2009.03.19 19:54:28
Liczba odwiedzin strony: 613 (ostatnie odwiedziny 2024.06.14 14:46:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów