Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 657/7/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 16.01.2009 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych gminy Mikołów przez organizacje pozarządowe w 2009 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołanie Komisji konkursowej w składzie:

  • Grażyna Pstraś-Gryt,
  • Henryk Stencel,
  • Barbara Wilkoszyńska,
  • Danuta Jasińska-Gdaniec,
  • Ewelina Stachura,
  • Andrzej Muszyński,
  • Zofia Myszor.

§2

Zadaniem komisji będzie ocena ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2009 roku.

§3

Komisja, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierze przewodniczącego komisji.

§4

Wszyscy członkowie komisji, bezpośrednio po zapoznaniu się z listą oferentów, składają oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. Niezłożenie oświadczenia przesądza o wykluczeniu ze składu komisji.

§5

Komisja obraduje w składzie minimum pięcioosobowym. Decyzje podejmuje w głosowaniu jawnym; w przypadku równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego.

§6

Z obrad komisji sporządza się protokół, który przedstawia się burmistrzowi do zatwierdzenia.

§7

Protokół prac komisji jest jawny.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 657/7/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (21 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.16
Data udostępnienia: 2009.02.02 18:16:17
Liczba odwiedzin strony: 646 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 22:22:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów