Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 299/267/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 31.12.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 1 550 1 550
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 15 300 15 300
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
      1. Wydatki bieżące 60 60
      w tym wynagrodzenia   60
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 500 500
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    
      1. Wydatki bieżące 79 79
      w tym pochodne od płac   79
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
      1. Wydatki bieżące 2 500  
  rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej    
      1. Wydatki bieżące   580
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
      1. Wydatki bieżące   1 920

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 550  
  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1 550
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 000
  § 4260 Zakup energii 10 000  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  600  
  § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii komórkowej
    600
  § 4300 Zakup usług pozostałych 4 700  
  § 4270 Zakup usług remontowych   1 700
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   3 000
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   60
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 Pozostała działalność    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 500  
  § 3110 Świadczenia społeczne   500
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    
  § 4430 Różne opłaty i składki 79  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   76
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   3
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 400  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 410  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 190  
  rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej    
  § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   580
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 Świadczenia społeczne   1 920

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.31
Data udostępnienia: 2008.02.29 00:04:31
Liczba odwiedzin strony: 543 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:27:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów