Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 298/266/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 28.12.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące (sołectwo Mokre) 175 175
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej    
      1. Wydatki bieżące 302 291 302 291
      w tym wynagrodzenia i pochodne 22 425 4 001
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące
  sołectwo Borowa Wieś - kwota 1 717
  sołectwo Paniowy - kwota 64
  dzielnica Kamionka - kwota 3 031
  sołectwo Mokre - kwota 4 233
  9 045 9 045
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 31 818 31 818
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa    
      1. Wydatki bieżące 1 805 1 805
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
      1. Wydatki bieżące 175 175
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
      1. Wydatki bieżące 4 940 4 940
      w tym wynagrodzenia i pochodne 3 470  
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)    
      1. Wydatki bieżące 6 800 6 800
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 4 500  
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
      1. Wydatki bieżące   4 500

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 Pozostała działalność    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175  
  § 4300 Zakup usług pozostałych (sołectwo Mokre)   175
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej    
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 20 500  
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy 1 925  
  § 4140 Wpłaty na PERON 955  
  § 4270 Zakup usług remontowych 230 085  
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 702  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 550  
  § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii komórkowej
  90  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 5 080  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 070  
  § 4480 Podatek od nieruchomości 3 518  
  § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 9 070  
  § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 276  
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   5 330
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    4 001
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   27 175
  § 4260 Zakup energii   99 151
  § 4300 Zakup usług pozostałych   125 964
  § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   5 995
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   4 760
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   1 745
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   28 170
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 717  
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  sołectwo Borowa Wieś - kwota 1 717
    1 717
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64  
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  sołectwo Paniowy - kwota 64
    64
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 031  
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  dzielnica Kamionka - kwota 3 031
    3 031
  § 4300 Zakup usług pozostałych 4 233  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  sołectwo Mokre - kwota 4 233
    4 233
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4270 Zakup usług remontowych 9 174  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 21 244  
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 400  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   28 903
  § 4750 Zakup akcesów komputerowych, w tym programów i licencji   2 915
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 805  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 805
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 175  
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   175
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 220  
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 2 340  
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy 910  
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
  1 470  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 507
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   183
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   3 250
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)    
  § 4220 Zakup środków żywności 2 800  
  § 4270 Zakup usług remontowych 4 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6 800
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 Pozostała działalność    
  § 3110 Świadczenia społeczne 4 500  
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 Świadczenia społeczne   4 500

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.28
Data udostępnienia: 2008.02.29 00:04:58
Liczba odwiedzin strony: 476 (ostatnie odwiedziny 2021.10.15 05:11:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów