Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 291/259/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 19.12.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
      1. Wydatki bieżące 1 474 1 474
      w tym wynagrodzenia i pochodne 700 700
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 1 000 1 000
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 1 050 1 050
  dział 926 Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92601 Obiekty sportowe    
      1. Wydatki bieżące 5 100 5 100
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
      1. Wydatki bieżące 8 186  
  rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    
      1. Wydatki bieżące   8 186
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90002 Gospodarka odpadami    
      1. Wydatki bieżące 24 200  
  rozdz. 90095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące   24 200

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 100  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 90  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 684  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   700
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   574
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   200
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85295 Pozostała działalność    
  § 3110 Świadczenia społeczne 1 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   1 000
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90095 Pozostała działalność    
  § 4260 Zakup energii 1 050  
  § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
  analiz i opinii
    1 050
  dział 926 Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92601 Obiekty sportowe    
  § 4270 Zakup usług remontowych 5 100  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   5 100
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 Świadczenia społeczne 4 462  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 724  
  rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    
  § 4300 Zakup usług pozostałych   8 186
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90002 Gospodarka odpadami    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 24 200  
  rozdz. 90095 Pozostała działalność    
  § 4270 Zakup usług remontowych   24 200

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.19
Data udostępnienia: 2008.02.22 23:26:02
Liczba odwiedzin strony: 486 (ostatnie odwiedziny 2021.10.12 05:35:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów