Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 290/258/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 19.12.2007 w sprawie składania oświadczeń o stanie majątkowym pracowników samorządowych

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 19 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. 2001.142.1593 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zarządzenie stosuje się do pracowników Urzędu Miasta nieobjętych obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

§2

Wykaz pracowników Urzędu Miasta obowiązanych do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym ustala każdego roku burmistrz Mikołowa w terminie do 30 marca.

§3

Pracownicy Urzędu Miasta, o których mowa w pkt. 2 zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w terminie do 30 kwietnia danego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§4

Wzór oświadczenia o stanie majątkowym do złożenia którego obowiązani są pracownicy Urzędu Miasta, o których mowa w pkt. 2 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. 2003 nr 34, poz. 282).

§5

Osobą upoważnioną w imieniu burmistrza Mikołowa do odbioru i analizy treści oświadczeń jest kierownik Kontroli Wewnętrznej.

§6

Niezłożenie w terminie oświadczeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę skutkuje odpowiedzialnością porządkową przewidzianą w kodeksie pracy, natomiast dla osób zatrudnionych na podstawie mianowania skutkuje odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną uregulowaną w art. 25 ustawy o pracownikach samorządowych.

§7

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 12/18/2003 r. z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie oświadczeń majątkowych i informacji składanych burmistrzowi Mikołowa przez osoby obowiązane oraz pracowników samorządowych.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.19
Data udostępnienia: 2008.02.22 23:25:43
Liczba odwiedzin strony: 575 (ostatnie odwiedziny 2021.10.26 10:53:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów