Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 237/205/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 30.10.2007 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XV/199/2007 z dnia 23.10.2007 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 325 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 55 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 000
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
170 000
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
50 000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
120 000
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 120 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 325 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 188 200
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 43 557
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 979
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 251
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 318
§ 4260 Zakup energii 830
§ 4270 Zakup usług remontowych 27 179
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 700
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 585
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 14
rozdz. 80104 Przedszkola 36 886
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 357
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 836
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 401
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 092
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000
§ 4260 Zakup energii 5 200
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000
rozdz. 80110 Gimnazja 107 057
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 980
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 930
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 147
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 136 800
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 136 800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 364
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 892
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 544

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.10.30
Data udostępnienia: 2007.11.22 22:57:22
Liczba odwiedzin strony: 499 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:23:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów