Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 227/195/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 18.10.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 68 910 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 250

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom.

  dział 851 Ochrona zdrowia 28

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom.

  dział 852 Pomoc społeczna 500

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom.

  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 132

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

 • zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 460 710 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 460 710

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom.

 • zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 68 910 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 250
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 250
      1. Wydatki bieżące 250
  dział 851 Ochrona zdrowia 28
  rozdz. 85195 Pozostała działalność 28
      1. Wydatki bieżące 28
  dział 852 Pomoc społeczna 500
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
  niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
  rodzinne
  500
      1. Wydatki bieżące 500
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 132
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 132
      1. Wydatki bieżące 68 132
 • zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 460 710 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 460 710
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
  społecznego
  460 710
      1. Wydatki bieżące 460 710
      w tym wynagrodzenia i pochodne 16 395

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 68 910 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 250
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 250
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
  250
  dział 851 Ochrona zdrowia 28
  rozdz. 85195 Pozostała działalność 28
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
  28
  dział 852 Pomoc społeczna 500
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
  niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
  rodzinne
  500
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
  500
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 132
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 132
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
  68 132
 • Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 460 710 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 460 710
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
  społecznego
  460 710
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
  460 710
 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 68 910 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 250
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 250
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250
  dział 851 Ochrona zdrowia 28
  rozdz. 85195 Pozostała działalność 28
  § 4300 Zakup usług pozostałych 28
  dział 852 Pomoc społeczna 500
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
  niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
  rodzinne
  500
  § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 500
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 132
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 132
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 68 132
 • Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 460 710 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 460 710
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
  społecznego
  460 710
  § 3110 Świadczenia społeczne 437 291
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 222
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 11 031
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy 142
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 5 024

§3

Plan po zmianach - dochody 100 016 548,13 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 108 808 331,13 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.10.18
Data udostępnienia: 2007.11.06 22:50:06
Liczba odwiedzin strony: 544 (ostatnie odwiedziny 2022.09.22 21:47:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów