Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 211/179/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 20.09.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące
  (sołectwo Borowa Wieś - 1 000 zł
  sołectwo Śmiłowice - 1 534 zł
  sołectwo Bujaków - 768 zł)
  20 302 20 302
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
      1. Wydatki bieżące 700 700
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
      1. Wydatki bieżące 9 691 9 691
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące (Referat Inwestycji) 550 000  
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące   242 941
      w tym wynagrodzenia i pochodne   242 941
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
      1. Wydatki bieżące   7 009
      w tym wynagrodzenia i pochodne   7 009
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące   196 009
      w tym wynagrodzenia i pochodne   196 009
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące   71 649
      w tym wynagrodzenia i pochodne   71 649
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
      1. Wydatki bieżące   32 392
      w tym wynagrodzenia i pochodne   32 392
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
      1. Wydatki bieżące 62 277  
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
      1. Wydatki bieżące   62 277
      w tym wynagrodzenia i pochodne   62 277

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 Pozostała działalność    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   17 000
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  (sołectwo Borowa Wieś - 1 000 zł)
    1 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 534  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  (sołectwo Śmiłowice - 1 534 zł)
    1 534
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 768  
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  (sołectwo Bujaków - 768 zł)
    768
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 4270 Zakup usług remontowych 500  
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   113
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
    300
  § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych
    387
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 000  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  6 691  
  § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   1 700
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 000
  § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych
    2 578
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   2 413
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4270 Zakup usług remontowych (Referat Inwestycji) 550 000  
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   202 790
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   35 171
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   4 980
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5 850
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 015
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   144
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   163 620
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   28 375
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   4 014
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   59 810
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   10 372
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   1 467
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   28 060
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   4 332
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 Świadczenia społeczne 62 277  
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   44 468
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   15 646
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   2 163

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.09.20
Data udostępnienia: 2007.10.09 21:51:10
Liczba odwiedzin strony: 466 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:21:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów