Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 196/164/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2007 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XII/165/2007 z dnia 28.08.2007 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 208 000 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
58 000
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
38 000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 000
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
20 000
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000
dział 758 Różne rozliczenia 150 000
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000
§ 0920 Pozostałe odsetki 150 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 208 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 150 000
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 000
rozdz. 85395 Pozostała działalność 38 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 20 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.08.31
Data udostępnienia: 2007.10.01 22:07:59
Liczba odwiedzin strony: 503 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:20:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów