Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 193/161/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 28.08.2007 w sprawie określenia warunków wykorzystania, rozliczania i zwrotu dotacji celowej otrzymanej przez zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie, na realizację powierzonych zadań

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz §52 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. nr 116, poz. 783), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zakład budżetowy zrealizuje zadanie na które otrzymał dotację według następujących zasad:

 1. funkcję inwestora pełnić będzie Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie,
 2. szczegółowo określony cel i opis rzeczowy dotowanego zadania, określa harmonogram rzeczowo-finansowy,
 3. termin zakończenia zadania ustala się na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
 4. odbioru dokona wspólna komisja powołana przez inwestora,
 5. zakupione środki trwałe zostaną przyjęte na majątek gminy Mikołów, ewidencjonowany w księgach Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie.

§2

 1. Dotacja na realizację zadania, o którym mowa w §1 przekazana będzie przelewem z rachunku Urzędu Miasta Mikołowa na rachunek podany przez Zakład Usług Komunalnych, w wysokości określonej w uchwale budżetowej.
 2. Środki, o których mowa w §1 wydatkowane będą zgodnie z przepisami art. 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) i Prawem zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

§3

Rozliczenie dotacji otrzymanej przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie na realizację zadania określonego w uchwale budżetowej gminy Mikołów winno zawierać:

 1. określenie zadań,
 2. kwotę dotacji faktycznie otrzymanej na realizację zadań,
 3. określenie wykonawcy zadań (wykonanych zgodnie z prawem zamówień publicznych),
 4. terminy realizacji,
 5. terminy płatności,
 6. wartości wykonania zadań,
 7. ewentualną kwotę dotacji podlegającą zwrotowi lub przekazaniu, wynikającą z rozliczenia.

§4

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych zobowiązany jest do:

 1. składania pisemnych rozliczeń z przekazanej dotacji, w okresach miesięcznych, do dnia 10 każdego miesiąca, po miesiącu, w którym otrzymano dotację,
 2. przekazania burmistrzowi Mikołowa, w terminie do 31 stycznia następnego roku, rozliczenia wykorzystania dotacji w szczegółowości określonej w §3.

§5

 1. Środki dotacji celowej wykorzystane na inne cele niż określone w uchwale budżetowej podlegają zwrotowi na konto Urzędu Miasta Mikołowa.
 2. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na konto Urzędu Miasta Mikołowa nie później niż do 15 dni od określonego w harmonogramie dnia wykonania zadania (wykorzystania dotacji).
 3. Odsetki od środków dotacji zgromadzone na rachunku bankowym podlegają wpłacie do budżetu gminy w terminie określonym w §4.

§6

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.08.28
Data udostępnienia: 2007.10.01 22:07:53
Liczba odwiedzin strony: 808 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:20:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów