Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 185/153/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 14.08.2007 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XI/159/2007 z dnia 7.08.2007 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 500 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 000
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
200 000
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
50 000
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych 50 000
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
50 000
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych 50 000
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
100 000
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 500 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.08.14
Data udostępnienia: 2007.09.12 23:00:29
Liczba odwiedzin strony: 534 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:20:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów