Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 84/52/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 30.03.2007 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr VII/68/2007 z dnia 27.03.2007 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 134 200 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 134 200
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 21 200
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 200
rozdz. 90095 Pozostała działalność 113 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 113 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 134 200 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 100 000
dział 750 Administracja publiczna 1 200
rozdz. 75095 Pozostała działalność 1 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200
dział 851 Ochrona zdrowia 20 000
rozdz. 85111 Szpitale ogólne 20 000
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
20 000
dział 900 Gospodarka komunalna wydatków ochrona środowiska 13 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 13 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 13 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.30
Data udostępnienia: 2007.04.27 20:38:27
Liczba odwiedzin strony: 527 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:12:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów