Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 69/37/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 14.03.2007 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr VI/54/2007 z dnia 6.03.2007 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 54 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 54 000
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 54 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 54 400 zł.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 200
rozdz. 01095 Pozostała działalność 16 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 200
    sołectwo Bujaków 3 200  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 500
    sołectwo Śmiłowice 3 500  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000
    sołectwo Borowa Wieś 5 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000
    sołectwo Mokre 4 500  
dział 630 Turystyka 15 500
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 15 500
    sołectwo Bujaków 5 000
sołectwo Paniowy 4 000
dzielnica Kamionka 5 000
sołectwo Borowa Wieś 1 500
 
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 900
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 900
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900
    sołectwo Bujaków 1 900
sołectwo Mokre 1 000
 
dział 801 Oświata i wychowanie 4 800
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 200
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 700
    sołectwo Bujaków 1 700  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 500
    sołectwo Paniowy 500
sołectwo Borowa Wieś 1 000
 
rozdz. 80104 Przedszkola 1 600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600
    sołectwo Bujaków 1 600  
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 300
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury (sołectwo Mokre)
1 000
rozdz. 92116 Biblioteki 300
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury (sołectwo Paniowy)
300
rozdz. 92195 Pozostała działalność 5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 500
    dzielnica Kamionka 5 000  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 8 700
rozdz. 92695 Pozostała działalność 8 700
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700
    sołectwo Bujaków 1 800
sołectwo Śmiłowice 900
sołectwo Paniowy 1 000
sołectwo Borowa Wieś 1 000
sołectwo Mokre 1 000
 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 500
    dzielnica Kamionka 3 000  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.14
Data udostępnienia: 2007.03.29 21:13:02
Liczba odwiedzin strony: 507 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:10:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów