Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 59/27/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 21.02.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie  
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  1. Wydatki bieżące 52 984 52 984
  w tym wynagrodzenia i pochodne 49 684 49 684
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  1. Wydatki bieżące 15 398 15 398
  w tym wynagrodzenia i pochodne 14 998 14 998
  dział 851 Ochrona zdrowia  
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  1. Wydatki bieżące 32 660 32 660
  w tym wynagrodzenia   32 660
  dział 852 Pomoc społeczna  
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)    
  1. Wydatki bieżące 285 285
  w tym wynagrodzenia i pochodne 285 285
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
  rozdz. 90002 Gospodarka odpadami    
  1. Wydatki bieżące 829 530 829 530
  rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi    
  1. Wydatki bieżące 1 026 200 1 026 200
  dział 926 Kultura fizyczna i sport  
  rozdz. 92601 Obiekty sportowe    
  1. Wydatki bieżące 115 000 115 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie  
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   3 300
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   49 684
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 684  
  § 4260 Zakup energii 3 300  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   14 998
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 998  
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
  400  
  § 4430 Różne opłaty i składki   400
  dział 851 Ochrona zdrowia  
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 060  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 11 600  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   32 660
  dział 852 Pomoc społeczna  
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285  
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   285
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
  rozdz. 90002 Gospodarka odpadami    
  § 4270 Zakup usług remontowych 829 530  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   829 530
  rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi    
  § 4270 Zakup usług remontowych 1 026 200  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   1 026 200
  dział 926 Kultura fizyczna i sport  
  rozdz. 92601 Obiekty sportowe    
  § 4270 Zakup usług remontowych 115 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   115 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.21
Data udostępnienia: 2007.03.29 21:13:00
Liczba odwiedzin strony: 526 (ostatnie odwiedziny 2021.10.23 18:31:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów