Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 48/16/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 31.01.2007 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr V/40/2007 z dnia 23.01.2007 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 7 440 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 1 740 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1 670 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 1 070 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 70 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 600 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 600 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 150 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000
dział 801 Oświata i wychowanie 1 000 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 000 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 1 000 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 400 000
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów
budżetowych
400 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 500 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych
200 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 3 000 000
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 3 000 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 000

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.31
Data udostępnienia: 2007.02.21 23:24:53
Liczba odwiedzin strony: 565 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:09:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów