Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 232/386/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 16.12.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie    
      1. Wydatki bieżące 1 250 1 250
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa
     
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
      1. Wydatki bieżące 469 469
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 1 500 1 500
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego
     
      1. Wydatki bieżące 1 888 1 888
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe
     
      1. Wydatki bieżące 19 415 19 415
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność
  (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)
     
      1. Wydatki bieżące 3 800 3 800
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 43 707  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące   43 707
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego
     
      1. Wydatki bieżące 54 511  
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
      1. Wydatki bieżące   54 511
      w tym wynagrodzenia   480

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 250  
  § 4270 Zakup usług remontowych   1 250
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa
     
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
  § 4430 Różne opłaty i składki 120  
  § 4270 Zakup usług remontowych 170  
  § 4260 Zakup energii 179  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   459
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   10
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4260 Zakup energii 1 500  
  § 4270 Zakup usług remontowych   1 500
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego
     
  § 4140 Wpłaty na PFRON 388  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   1 888
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe
     
  § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
  przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
  wysokości
  18 210  
  § 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
  przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
  wysokości
  1 205  
  § 3110 Świadczenia społeczne   19 415
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność
  (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)
     
  § 4220 Zakup środków żywności 3 750  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 50  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 000
  § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych   50
  § 4300 Zakup usług pozostałych   750
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4270 Zakup usług remontowych 43 707  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4270 Zakup usług remontowych   43 707
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego
     
  § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
  przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
  wysokości
  52 139  
  § 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
  przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
  wysokości
  2 372  
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
  § 4140 Wpłaty na PFRON   283
  §  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   480
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   40 598
  § 4260 Zakup energii   3 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych   10 000
  § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   150

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.16
Data udostępnienia: 2006.01.23 22:17:41
Liczba odwiedzin strony: 715 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 14:48:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów