Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 211/365/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 30.11.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XL/605/2005 z dnia 29.11.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 135 995 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
50 000
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 28 501
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych
21 499
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 088
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 088
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
6 088
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 907
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 19 907
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 907

§2

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 135 995 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 088
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 088
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 088
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69 907
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 19 907
§ 4270 Zakup usług remontowych 19 907
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 50 000
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 50 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.30
Data udostępnienia: 2006.01.02 22:52:52
Liczba odwiedzin strony: 669 (ostatnie odwiedziny 2023.05.26 02:48:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów