Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 208/362/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 30.11.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami    
      1. Wydatki bieżące 10 000 10 000
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące (sołectwo Paniowy) 550 550
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 3 000 3 000
      w tym pochodne od płac 3 000  
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
      1. Wydatki bieżące 7 300 7 300
  rozdz. 75414 Obrona cywilna    
      1. Wydatki bieżące 2 900 2 900
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 9 428 9 428
      w tym pochodne od płac 1 407  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
      1. Wydatki bieżące 816 816
      w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 683 816
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące 14 988 14 988
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 1 200 1 200
      w tym wynagrodzenia   1 000
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
      1. Wydatki bieżące 409 409
      w tym pochodne od płac   409
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
      1. Wydatki bieżące 1 880 1 880
      w tym pochodne od płac 1 880  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 200 200
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
      1. Wydatki bieżące 9 000 9 000
      w tym wynagrodzenia 9 000  
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Dzienny Dom Pomocy)    
      1. Wydatki bieżące 11 357 11 357
      w tym wynagrodzenia i pochodne 11 000  
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 119 600  
      w tym wynagrodzenia i pochodne 119 600  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
      1. Wydatki bieżące 2 817  
      w tym wynagrodzenia 2 817  
  rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne    
      1. Wydatki bieżące 1 550  
      w tym wynagrodzenia 1 550  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące   64 914
      w tym wynagrodzenia i pochodne   64 116
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące   56 500
      w tym wynagrodzenia i pochodne   56 500
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
      1. Wydatki bieżące   2 553
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
      1. Wydatki bieżące   6 978
      w tym wynagrodzenia i pochodne   6 805
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
  i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
     
      1. Wydatki bieżące 6 978  
      w tym wynagrodzenia i pochodne 6 978  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami    
  § 4430 Różne opłaty i składki 10 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   10 000
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 550  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  (sołectwo Paniowy)
    550
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   3 000
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
  § 4260 Zakup energii 2 300  
  § 4270 Zakup usług remontowych  5 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   7 300
  rozdz. 75414 Obrona cywilna    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 2 900  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 900
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 749  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 407  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 040
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
  1 000  
  § 4260 Zakup energii 2 900  
  § 4270 Zakup usług remontowych   3 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych   3 388
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 046  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 1 360  
  § 4430 Różne opłaty i składki 966  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 93  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 683  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   719
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   97
  § 4270 Zakup usług remontowych 40  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 562  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8 793
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
    5 504
  § 4260 Zakup energii 13 684  
  § 4270 Zakup usług remontowych   691
  § 4300 Zakup usług pozostałych 352  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 304  
  § 4430 Różne opłaty i składki 86  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 000
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
  i książek
  700  
  § 4270 Zakup usług remontowych 300  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 200  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   200
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   360
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   49
  § 4300 Zakup usług pozostałych 49  
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   119
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 785  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 95  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   1 761
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   200
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   9 000
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Dzienny Dom Pomocy)    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 400  
  § 4430 Różne opłaty i składki 274  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 83  
  § 4270 Zakup usług remontowych   8 000
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 357
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 000  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 336  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 264  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 817  
  rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 550  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   970
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   59 500
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 209
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   437
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   798
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   49 000
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6 661
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   839
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
  § 4300 Zakup usług pozostałych   2 553
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   173
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5 900
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   795
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   110
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
  i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
     
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 737  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 241   
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.30
Data udostępnienia: 2006.01.02 22:52:56
Liczba odwiedzin strony: 796 (ostatnie odwiedziny 2024.05.20 16:01:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów