Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 203/357/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 22.11.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 528 747 zł:
  dział 750 Administracja publiczna 1 250
  dział 801 Oświata i wychowanie 1 900
  dział 852 Pomoc społeczna 467 312
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 285
 • zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 528 747 zł:
  dział 750 Administracja publiczna 1 250
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1 250
      1. Wydatki bieżące 1 250
  dział 801 Oświata i wychowanie 1 900
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 900
      1. Wydatki bieżące 1 900
      w tym wynagrodzenia 1 900
  dział 852 Pomoc społeczna 467 312
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  466 012
      1. Wydatki bieżące 466 012
      w tym wynagrodzenia i pochodne 9 405
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
  oraz niektóre świadczenia rodzinne
  300
      1. Wydatki bieżące 300
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
  społeczne
  1 000
      1. Wydatki bieżące 1 000
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 285
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 58 258
      1. Wydatki bieżące 58 258

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 528 747 zł:
  dział 750 Administracja publiczna 1 250
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1 250
   § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
  zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
  1 250
  dział 801 Oświata i wychowanie 1 900
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 900
   § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
  1 900
  dział 852 Pomoc społeczna 467 312
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  466 012
   § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
  zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
  466 012
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
  oraz niektóre świadczenia rodzinne
  300
   § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
  zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
  300
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
  społeczne
  1 000
   § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
  zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
  1 000
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 285
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 58 258
   § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
  58 258
 • zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 528 747 zł:
  dział 750 Administracja publiczna 1 250
  rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1 250
   § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 250
  dział 801 Oświata i wychowanie 1 900
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 900
   § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900
  dział 852 Pomoc społeczna 467 312
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  466 012
  § 3110 Świadczenia społeczne 452 941
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 246
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 957
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 202
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 666
  rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
  oraz niektóre świadczenia rodzinne
  300
   § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 300
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
  społeczne
  1 000
   § 3110 Świadczenia społeczne 1 000
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 285
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 58 258
   § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 58 258

§3

Plan po zmianach - dochody 79 446 585 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 96 965 293 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.22
Data udostępnienia: 2005.12.29 14:43:26
Liczba odwiedzin strony: 649 (ostatnie odwiedziny 2024.02.18 02:43:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów