Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 194/348/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 28.10.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/591/2005 z dnia 25.10.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 636 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 636 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 636 000
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów i podobnym charakterze
636 000

§2

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 995 164 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 995 164
rozdz. 90095 Pozostała działalność 2 995 164
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 995 164

§3

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 3 631 164 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 636 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 636 000
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000
§ 4260 Zakup energii 660 600
§ 4270 Zakup usług remontowych 500 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 226 700
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000
§ 4480 Podatek od nieruchomości 22 500
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 169 400
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000
dział 801 Oświata i wychowanie 965 164
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 437 358
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 028
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 042
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 941
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 900
§ 4260 Zakup energii 6 458
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 989
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 000
§ 4260 Zakup energii 5 000
rozdz. 80104 Przedszkola 234 594
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 214
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 146
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 416
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 180
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 314
§ 4260 Zakup energii 4 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 600
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 224
rozdz. 80110 Gimnazja 240 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 600
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 830
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 812
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 758
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 746
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 746
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 9 369
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000
§ 4260 Zakup energii 470
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 899
rozdz. 80195 Pozostała działalność 33 097
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 473
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 015
§ 4430 Różne opłaty i składki 31 609
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 30 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 720
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 226
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 984
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 070

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.28
Data udostępnienia: 2005.11.10 23:40:01
Liczba odwiedzin strony: 748 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 13:43:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów