Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 189/343/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 28.10.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/586/2005 z dnia 25.10.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 66 000 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
66 000
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
66 000
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 66 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 66 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 8 500
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 8 500
§ 4270 Zakup usług remontowych 8 500
dział 750 Administracja publiczna 35 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 35 000
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 35 000
dział 801 Oświata i wychowanie 22 500
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 22 500
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 20 500

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.28
Data udostępnienia: 2005.11.10 23:40:02
Liczba odwiedzin strony: 681 (ostatnie odwiedziny 2023.05.19 23:16:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów