Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 180/334/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 17.10.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 97 473 zł:
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  12 973
  dział 852 Pomoc społeczna 84 500
 • zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 97 473 zł:
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  12 973
  rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12 973
      1. Wydatki bieżące 12 973
      w tym wynagrodzenia i pochodne 11 010
  dział 852 Pomoc społeczna 84 500
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
  społeczne
  84 500
       1. Wydatki bieżące 84 500

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 97 473 zł:
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  12 973
  rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12 973
  § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 27 720
  dział 852 Pomoc społeczna 84 500
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
  społeczne
  84 500
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
  84 500
 • zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 27 720 zł:
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa
  12 973
  rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12 973
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 103
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 157
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 750
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 276
  § 4300 Zakup usług pozostałych 687
  dział 852 Pomoc społeczna 84 500
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
  społeczne
  84 500
  § 3110 Świadczenia społeczne 84 500

§3

Plan po zmianach - dochody 78 048 746 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 95 566 254 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.25
Data udostępnienia: 2005.10.25 19:47:48
Liczba odwiedzin strony: 701 (ostatnie odwiedziny 2024.04.13 02:38:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów