Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 179/333/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 10.10.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami - dochody:
  dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
  jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
  związane z ich poborem
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - dochody:
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - wydatki:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    
      1. Wydatki bieżące 471 471
      w tym wynagrodzenia 471  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • dochody:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
  związane z ich poborem
     
  rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 265 611  
  § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
  podatków i opłat
  265 611  
  rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   265 611
  § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
  podatków i opłat
    265 611
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 Pozostała działalność    
  § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego
  5 000  
  § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   5 000
 • wydatki:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 471  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   271
  § 4300 Zakup usług pozostałych   179
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   21

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.10
Data udostępnienia: 2005.10.17 22:13:36
Liczba odwiedzin strony: 702 (ostatnie odwiedziny 2024.04.19 10:50:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów