Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 145/299/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 12.09.2005 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami - dochody:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - wydatki:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 757 Obsługa długu publicznego    
  rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego    
      1. Odsetki od kredytu 450 000 450 000
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
      1. Wydatki bieżące 4 709 4 709
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Dzienny Dom Pomocy)    
      1. Wydatki bieżące 1 880 1 880
      w tym wynagrodzenia 1 880  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 r.:

 • dochody:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    
  rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 7 000 000  
  § 0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych
  węgla kamiennego
   7 000 000  
  rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
  terytorialnego na podstawie ustaw
     7 000 000
  § 0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych
  węgla kamiennego
    7 000 000
 • wydatki:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 757 Obsługa długu publicznego    
  rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego    
  § 4580 Pozostałe odsetki 450 000  
  § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych
  oraz od krajowych pożyczek i kredytów
     450 000
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 4 709  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 709
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Dzienny Dom Pomocy)    
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 880  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   620
  § 4260 Zakup energii   1 260

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.12
Data udostępnienia: 2005.09.19 20:04:44
Liczba odwiedzin strony: 790 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:16:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów