Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 138/292/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2005 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/553/2005 z dnia 30.08.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 304 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 000
rozdz. 70095 Pozostała działalność 55 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 000
dział 801 Oświata i wychowanie 45 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 45 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 204 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 204 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 204 000

§2

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 155 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 255 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 255 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 255 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 000
rozdz. 70095 Pozostała działalność 180 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000
dział 801 Oświata i wychowanie 150 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 150 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 570 000
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 250 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000
rozdz. 90095 Pozostała działalność 320 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320 000

§3

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 459 000 zł.

dział 600 Transport i łączność 40 000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 40 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 50 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000
dział 801 Oświata i wychowanie 150 000
rozdz. 80104 Przedszkola 150 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 109 000
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 616 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 616 000
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 493 000
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budżetowych
493 000

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.31
Data udostępnienia: 2005.09.09 23:29:58
Liczba odwiedzin strony: 759 (ostatnie odwiedziny 2024.05.21 05:49:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów